2080 දී නුවර දලඳා මාලිගාව අසල කෙසේ වේවිද ?
මේ යන ආකාරයට ගියහොත් 2080 දී තායි ගණිකාවන් සිටින ගණිකා නිවාස නුවර දලඳා මාලිගාව අසලින්ම වයින් ස්ටෝස් කඩවල්ද සමගම පිහිටනු ඇත.
Milan D Jayalath ට සිතුනු දේ ඔහු graphic නිර්මාණයකට මෙසේ පෙරලා ඇත.

(පින්තූරය මත click කර විශාලනය කල හැක)
>
Related Posts:

Funny Gossip

Gossip Lanka epaper

Search Gossip Lanka Viral news

Gossip Lanka Viral News Latest News

Gossip Lanka

Gossip Lanka(30Days)

Archive